قالب وبلاگ
تکنالوژی تعلیمی
آنجه که من معلم باید در مورد کار و هنرم بدانم و به آن عمل کنم. 
نويسندگان
پيوندهای روزانه

كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي

شوراي عالي برنامه ريزي در 200 جلسه مورخ 10/4/69 براساس طرح دوره كارشناسي ارشد علوم تربيتي كه توسط كميته تخصصي علوم تربيتي گروه علوم انساني شوراي عالي برنامه
ريزي تهيه شده وبه تائيد اين گروه رسيده است .
اهداف:
 1- تربيت افراد متخصص درزمينه هاي برنامه ريزي آموزش و برنامه ريزي درسي با عنايت به جهان بيني اسلامي و ويژگيها ونياز فردي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، علمي
جامعه امروز وفرداي ما .
2- تداوم وبسط دانش واطلاعات دانشجويان دوره هاي كارشناسي مربوط به مباني اصول وتئوريها الگوها و طرح هاي متداول و پيشرفته درعلم برنامه ريزي آموزشي و درسي .
3- تقويت قدرت تفكر منطقي وانتقادي دانشجويان جهت بررسي وتجزيه وتحليل برنامه هاي آموزشي ودرسي .
4- تربيت مدرسان متعهد و متخصص كه بتوانند درآينده عهده دار تدريس ، تحقيق وتربيت نيروي انساني لازم دراين رشته مهم علمي باشند.
مدت تحصيل دوره :دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي بصورت ناپيوسته ارائه مي شود ودراين برنامه فارغ التحصيلان دوره كارشناسي برنامه ريزي درسي وآموزشي و فارغ
التحصيلان كارشناسي سايررشته هاي علوم تربيتي تا سه سال سابقه آموزشي پس از موفقيت درامتحان تخصصي ودارا بودن شرايط مذكور در آئين نامه كلي كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي به ادامه تحصيل مي پردازد.
تعداد كل واحدهاي دوره : كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي 34 واحد مي باشد . طول دوره كارشناسي ارشد حداكثر وحداقل مجاز تعداد واحدهايي كه دانشجو مي تواند دريك ترم
تحصيلي انتخاب نمايد .
تعداد واحدهاي دوره :
دروس پايه : 14 واحد
دروس تخصصي 16 واحد
پايان نامه 4 واحد
------------------------------------------
جمع 34 واحد

 

جدول درسهاي كارشناسي ارشد رشتة برنامه ريزي درسي

الف- درسهاي پايه رشته برنامه ريزي درسي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

1-

-   مكتبهاي فلسفي وآراء تربيتي

2

2-

  -  تعليم وتربيت اسلامي پيشرفته

2

3-

-   روشهاي تحقيق پيشرفته وكاربرد كامپيوتر درتحقيقات تربيتي

2

4-

-  آمار استنباطي پيشرفته

2

5-

-  تكنولوژي آموزشي پيشرفته

2

6-

-  زبان تخصصي  ( پيش نياز)

2

7-

-  كاربرد كامپيوتر درعلوم تربيتي ( پيش نياز)

2

8-

-  آ. پ  تطبيقي وكاربرد نگرش سيستمي دربرنامه ريزي درسي

2

9-

-  نظريه وكاربرد نگرش سيستمي دربرنامه ريزي  درسي

2

جمع

18

ب- دروس تخصصي كارشناسي ارشد شاخة برنامه ريزي درسي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

01

-  اصول وروشهاي برنامه ريزي درسي

2

02

-  كاربرد تئوريها واصول يادگيري دربرنامه ريزي درسي

2

03

-  روشهاي پيشرفته تدريس

2

04

-  اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي

2

05

-  برنامه ريزي درآموزش وپرورش پيش دبستاني

2

06

-  برنامه ريزي درآموزش و پرورش دبستاني

2

07

-  برنامه ريزي درسي درآموزش و پرورش متوسطه (راهنمايي و دبيرستان )

2

08

-  نظريه هاي برنامه ريزي درسي

2

09

-  پايان نامه

4

                        جمع

20دوره كارشناسي ارشد  تاريخ  وفلسفه آموزش و پرورش

گرايش تعليم وتربيت اسلامي

   

      شوراي عالي برنامه ريزي در159 جلسه مورخ 24/2/68 براساس طرح دوره كارشناسي ارشد تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش كه توسط كميته برنامه ريزي علوم تربيتي ، گروه علوم انساني ، شوراي برنامه ريزي تهيه شده و به تائيد اين گروه رسيده است . برنامه آموزشي اين دوره را درسه فصل ( مشخصات كلي، برنامه ، سرفصل دروس ) مي باشد .

تعريف : دوره كارشناسي ارشد تاريخ وفلسفه آ. پ دوره اي است كه با موضوع ومحتواي برنامه مشخـــص مي گردد . اين دوره مجموعه اي از دروس عمومي ،‌اصلي و تخصصي وسمينار وپايان نامه ارائه مي گردد.

اهداف :

     1- تـــربيت متخــصصان آموزش مباني تاريخي ، احتماعي وفلسفي تعليم وتربيت درسطوح    مختلف آ. پ.

2- تربيت متخصصاني كه توانائي تحقيق دربعد اجتماعي تاريخي و فلسفي تربيت و تعليم و تربيت اسلامي را دارا باشند

3- آشنايي با نظريه هاي تربيتي ، مكاتب فلسفي وشناسائي فلسفه تربيت اسلامي.

4- شناخت اصول ومفاهيم اساسي درزمينه برنامه ريزي آموزشي .

مدت تحصيل دوره :  دروه كارشناسي ارشد تاريخ وفلسفه آ. پ بصورت ناپيوسته ارائه مي شود دراين برنامه فارغ التحصيلان دوره كارشناسي رشته هاي علوم تربيتي باسه سال سابقه آموزش و يا پژوهش پس از موفقيت درامتحان تخصصي علاوه برزبان ودارا بودن شرايط مذكور درآئين نامه كلي كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد .

   

تعداد واحدهاي درسي :

الف- دروس اصلي  وتخصصي        26 واحد

ب- سمين                                 2 واحد         

ج- پايان نامه                                4 واحد

جمع                                       32 واحد

دروس اصلي وتخصصي دوره كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم وتربيت اسلامي
 

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

نظريات تربيتي مكاتب فلسفي

3

2

منطق قديم وجديد (2)

2

3

روشهاي تحقيق درعلوم تربيتي (پيشرفته )

3

4

سميناردرمسائل تربيتي

2

5

پايان نامه

4

6

تعليم وتربيت اسلامي

3

7

نظريات تربيتي ائمه اطهار

2

8

تربيت درنهج البلاغه

3

9

آ.پ تطبيقي (پيشرفته)

3

10

برنامه ريزي آموزشي

2

11

سيرآراء تربيتي غرب

3

12

جامعه شناسي تعليم وتربيت پيشرفته

2

جمع

32

   

رشته كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي

   

تعريف:  شوراي عالي برنامه ريزي در 295 جلسه مورخ 21/12/72 براساس طرح دوره كارشناسي ارشد تحقيقات تربيتي آموزشي توسط كميته علوم تربيتي گروه علوم انساني شوراي عالي برنامه ريزي تهيه شده وبه تاييد گروه رسيده است .

     دوره كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي به منظور آماده ساختن دانشجويان براي شاغل مربوط به تحقيقات دربارة نظامهاي آموزشي دروزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و نيز درديگر سازمانهاي آموزشي و پژوهشي دولتي وغير دولتي است . به عبارت ديگر هدف اين دوره تربيت پژوهشگران با صلاحيت درزمينه نظريه و روشهاي كمي و كيفي تحقيق درعلوم تربيتي.

   نظريه و روشهاي ا رزيابي وآموزشي وكاربرد اين نظريه ها وروشها درنظام آموزشي كشور از جمله هدف : هدفهاي اصلي برنامه كارشناسي ارشد درتحقيقات تربيتي است . دراين برنامه سعي برآن خواهد بود كه درسطح تحصيلات تكميلي ، دانشجويان با دانش و مهارتهاي مربوط به زمينه هاي آمار توصيفي واستنباطي ، نظريه وروشهاي تحقيق درعلوم تربيتي ، نظريه هاي كلاسيك وجديد اندازه گيريهاي رواني و آموزشي ، به منظور انجام تحقيقات آموزشي موردتاكيد قرا ر خواهد گرفت . بطوريكه دانشجويان ضمن تحصيل دراجراي طرحهاي پژوهشي مربوط به نظام آموزشي شركت كرده و مهارتهاي مربوط به انجام تحقيقات آموزشي را درعمل فراگيرند.

مدت تحصيل دوره :

      طول دوره كارشناسي ارشد 2  سال است نظام آموزشي آن نيز واحدي بوده و كليةدروس نظري و عملي درمدت چهار نيمسال تحصيلي  ارائه وبرگزار مي شود طول هر نيمسال تحصيلي 17 هفته بوده و حداقل زمان لازم براي هر واحد نيز يكساعت درهفته مي باشد .

تعداد واحدهاي درسي :

 تعداد واحدهاي آموزشي بعلاوه پايان نامه جمعا? 32 واحد به شرح زير مي باشد :

الف ? دروس اصلي                      10 واحد

ب ? دروس تخصصي                  10 واحد

ج- دروس اختياري                     6 واحد

د- پايان نامه                               6واحد

توضيح : با توجه به ضرورت تسلط دانشجويان به زبان انگليسي و داشتن چيرگي در رياضيات مقدماتي و آمار توصيفي دروس پيشنياز براي آن دسته از دانشجوياني كه قبلآ دردورة كارشناسي اين دوره را نگذرانده اند الزامي است .

 الف- دروس پيشنياز

كد درس

نام درس

تعداد واحد

01

آشنايي با كامپيوتر

3

02

زبان تخصصي (1)

2

03

زبان تخصصي (2)

2

04

آمار توصيفي

3

05

رياضيات پايه

3

جمع

15

توضيح: دانشجويان موظفند كه 6 واحد از دروس فوق را انتخاب و با موفقيت بگذرانند.

ب- فهرست دروس اصلي

كد درس

نام درس

پيشنياز

ترم

تعداد واحد ها

10

كاربرد كامپيوتر درتحقيقات تربيتي

01

2

2

11

روشهاي تحقيق درعلوم تربيتي (1)

04

2

2

12

روشهاي تحقيق درعلوم تربيتي (2)

011

3

2

13

روشهاي آماري (1)

04

2

2

14

روشهاي آماري (2)

013

3

2

15

پايان نامه

  

6

6

جمع

18

ج- فهرست دروس تخصصي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

16

فلسفه آموزش و پرورش

2

17

روانشناسي تربيتي واندازه گيري پيشرفت تحصيلي

2

18

روشهاي تدريس پيشرفته

2

19

روشهاي ارزيابي آموزشي

2

20

سمينار پردازش درمسائل تعليم وتربيت

2

جمع

10

د- فهرست دروس اختياري

كد درس

نام درس

تعداد واحد

21

آموزش و پرورش ابتدايي وراهنمائي

2

22

آموزش و پرورش متوسطه

2

23

اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي

2

24

فرآيند برنامه ريزي آموزشي

2

25

مباني نظري وكاربرد آزمونهاي رواني

2

26

مطالعه تطبيقي درنظام آموزش عالي

2

27

روشهاي نمونه گيري

2

28

شيوه هاي كيفي درتحقيقات آموزشي

2

جمع

16

دانشجويان موظفند كه 6 واحد از دروس فوق را انتخاب وبا موفقيت بگذرانند.

   

كارشناسي ارشد رشتة مديريت آموزشي

   

شوراي عالي برنامه ريزي در257جلسه مورخ 19/2/72 براساس طرح دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي كه توسط كميته تخصصي علوم تربيتي گروه علوم انساني شوراي عالي برنامه ريزي تهيه شده و به تآئيد اين گروه رسيده است .

    لازمة پيشبرد هدفهاي هرسازمان داشتن مديران كاردان وشايسته است وچون بهبود زمينه هاي شايستگي مديران همه سازمان ها وشاغلين ديگر به بهبود آموزش درسطوح مختلف تحصيلي بستگي دارد . بنابراين نياز كشور وسازمان آموزش و پرورش مديران آموزشي شايسته بيشتر احساس شده و اولويت مي يابد .

    لذا به منظور بهبود كيفيت درآموزش وپرورش كشور اقدام به تنظيم برنامه درسطح كارشناسي ارشد گرديد تا از اين طريق مديراني با بينشها ، شناختها و مهارتهاي لازم براي آموزش وپرورش كشور تربيت شوند .

تعريف:

 دورة كــارشناسي ارشد مــديريت آموزشي دوره اي است كه با موضوع ومحتواي برنامه مشخص مي گردد ودراين دوره مجموعه اي از دروس اصلي ودروس تخصصي وپايان نامه ارائه ميگردد.

هدف :

الف-  زمينه سازي براي شناخت علمي نظام آموزش وپرورش ، ساختار ، اهداف ، عناصر دروني و بيروني آن

ب- ايجاد دانش و پرورش مهارتهاي اداركي ، انساني و فني ورشد روح تفكر علمي

ج- ايجاد قدرت تجزينه وتحليل ، قضاوت وتصميم گيري دربارة مسائل امور سازمانهاي آموزش و پرورش

د- تربيت كارشناسان ارشد براي اداره امور آموزشي ، تربيت مديران براي آموزشگاههاي عمومي ومتوسطه

   

   

مدت دوره تحصيل:

  دورة كارشناسي  ارشد مديريت آموزشي به صورت ناپيوسته ارائه مي شود ودراين برنامه فارغ التحصــيلان دورة كارشناسي مــديريت و برنامه ريزي آموزشي وفارغ التحصيلان كارشناسي ساير رشته هاي علوم تربيتي با سه سال سابقة آموزشي پس از موفقيت درامتحان تخصصي ودارا بودن شرايط مذكور درآئين نامه كلي كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي به ادامه تحصيل مي پردازد .

    تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد مديريت آموزشي 32 واحد مي باشد طول دوره كارشناسي ارشد حداكثر وحداقل مجاز تعداد واحدها كه دانشجو مي تواند دريك ترم تحصيلي انتخاب نمايد ، شرايط نيمه وقت بودن يا تمام وقت بودن دانشجو شرايط نمرة قبولي دريك درس ، شرط معدل و نيز مشروط شدن دانشجو طبق آئين نامه كلي كارشناسي ارشد شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد . دراين برنامه يك واحد درسي عبارتست از 17 ساعت درس نظري مي باشد .

تعداد واحدهاي درسي:

     تعداد كل واحدهاي درسي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي 32 واحد به شرح زير است :

دروس اصلي                  11 واحد

دروس تخصصي             17 واحد

پايان نامه                      4 واحد

    جمع                          32 واحد

دروس پيش نياز كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

20

ارزشيابي آموزش

3

  

21

اصول وفلسفة آموزش و پرورش

3

  

22

مقدمات برنامه ريزي آموزشي

3

  

23

اصول حسابداري

3

  

24

اصول مديريت

3

  

25

روشها وفنون تدريس

3

  

26

روانشناسي تربيتي

3

  

27

سنجش واندازه گيري درعلوم تربيتي

3

  

28

اقتصاد آموزش و پرورش

3

  

29

جامعه شناسي آموزش و پرورش

3

  

جمع

30

مربوط به دانشجوياني كه دوره كارشناسي آنهاغير از رشته هاي علوم تربيتي باشد.

دروس اصلي مديريت آموزشي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

01

اصول برنامه ريزي آموزشي

2

022

02

اصول مديريت آموزشي

3

024

03

كاربرد آمار استنباطي درمديريت آموزشي

3

  

04

روشهاي تحقيق درمديريت آموزشي

3

03

05

پايان نامه

4

  

جمع

15

  

دروس تخصصي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

10

تئوريهاي سازماني مديريت

3

11

11

نظارت درراهنمايي آموزشي

3

25

12

مديريت نيروي انساني

3

12

13

رفتار وروابط انساني درسازمانهاي آموزشي

2

12

14

بودجه بندي مديريت مالي

2

23

15

تجزيه وتحليل سيستم ها و كاربرد آن درمديريت آموزشي

2

12

16

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

2

21

جمع

17

 
[ دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥ ] [ ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ] [ محمد حیدر یعقوبی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دانشجوی دوره دکتری برنامه درسی ورودی 1391 دانشگاه خوارزمی هستم. مدرک ماستری در تعلیم و تربیه را از اولین دوره ماستری پداگوژی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1388 گرفتم و استاد پوهنتون(دانشگاه) بامیان از سال 1383 الی 1389 بودم و از سال 1390 الی میزان 1391 با دانشگاه کاتب همکاری داشتم. قصدم از ایجاد این وبلاگ جمع آوری موضوعات پداگوژیکی است که از سایتهای دیگر دریافت و در این وبلاگ منسجم گردد. هنوز به خود اجازه نوشتن در زمینه پداگوژی را نداده ام. آرزویم شادبودن انسانهاست و موفقیتشان.
صفحات دیگر
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

خدمات وبلاگ نویسان

خدمات وبلاگ نویسان جوان

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس