قالب وبلاگ
تکنالوژی تعلیمی
آنجه که من معلم باید در مورد کار و هنرم بدانم و به آن عمل کنم. 
نويسندگان
پيوندهای روزانه

نقد و بررسی طرح درسهای درس ریاضی (1)

شماره 1: طرح درس ارائه شده توسط دبیر محترم
عنوان کتاب: ریاضی (1)

موضوع درس :
ضرب یک جمله ای در چند جمله ای در چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای
طرح درس روزانه
مشخصات کلی 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقد و بررسی طرح درسهای درس ریاضی (1)

شماره 1: طرح درس ارائه شده توسط دبیر محترم
عنوان کتاب: ریاضی (1)

موضوع درس :
ضرب یک جمله ای در چند جمله ای در چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای
طرح درس روزانه
مشخصات کلی

نام درس:
ریاضی اول دبیرستان
موضوع:
ضرب یک جمله ای در چند جمله ای و چند جمله ای در چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای
مدت جلسه: 60 دقیقه
تعداد دانش آموزان: 30 نفر
 

هدفهای کلی و رفتاری درس

از دانش آموزان انتظار می رود در ارتباط با اهداف این درس تواناییهای زیر را به دست آورند:
1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را تعریف کرده و مثال بزند. (دانش و کاربرد)
2- ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را انجام دهد. (درک و کاربرد)
3- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای را انجام دهد. (درک و کاربرد)
4- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای را انجام دهد. (درک و کاربرد)
 

وسایل مورد نیاز

کتاب درسی، تخته سیاه، گچ سفید و رنگی، دفتر حضور و غیاب  

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی از دانش آموزان، دقت در وضعیت روحی و جسمی آنان، حضور و غیاب و بررسی تکالیف فردی، جویا شدن علت غیبت غائبین جلسه قبل
5 دقیقه
 

ارزشیابی تشخیصی
(ورودی)

طرح سؤالاتی از قبیل :
یک جمله ای چیست؟ مثال بزنید. چند جمله ای چیست؟ مثال بزنید. چگونه یک جمله ای ها با هم جمع جبری می شوند؟ مثال بزنید و چگونه یک جمله ای ها در هم ضرب می شوند؟ خاصیت توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را توضیح دهید و مثال بزنید؟
3 دقیقه
 

آماده سازی
رئوس مطالب

یادآوری اینکه یک جمله ای و چند جمله ای چیست و چگونه می توان یک جمله ای ها را با هم جمع جبری و یا در هم ضرب نمود و بیان توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع.  

فعالیت های مربوط به روشها

برای بچه ها مثالهایی از نمونه ها و غیر نمونه ها می زنیم تا با هم مقایسه کنند. دانش آموزان را آماده می کنیم تا یک تعریفی با داشتن نمونه ها ارائه دهند. دانش آموزان را آماده می کنیم تا یک تعریفی با داشتن نمونه ها ارائه دهند. دانش آموزان را آماده فرضیه سازی و طرح سؤال می کنیم.
5 دقیقه
 

ارائه درس جدید
رئوس مطالب

ضرب یک جمله ای در چند جمله ای و ضرب چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای  

فعالیت های مربوط به روشها
مراحل الگوی دریافت مفهوم

در گام نخست برای عرضه مطالب، مثالهایی از نمونه ها و غیرنمونه ها برای آنها می زنیم تا آنها را با یکدیگر مقایسه کنند و نظر دهند. (ادامه در صفحه 107 و 108) از دانش آموزان می خواهیم تا نمونه ها و غیر نمونه ها را با هم مقایسه کنند و بگویند چه تفاوتی با هم دارند.  

فعالیت های تکمیلی
رئوس مطالب

خلاصه درس را با بیان بچه ها جمع بندی می کنیم و یک آزمون انجام می دهیم.
15 دقیقه
 

فعالیت های مربوط به روشها

برای دستیابی به مفهوم و به منظور روشن شدن نقاط ضعف و قوت دانش آموزان، آزمونی را طرح می کنیم و در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و سپس به کمک خودشان آن را در کلاس، حل کرده و توضیحات لازم توسط دانش آموزان و در صورت نیاز توسط معلم داده می شود (آزمون در صفحه 109 نوشته شده است).  

  ارزشیابی تکوینی

از دانش آموزان خواسته می شود درباره تفکرات خود در مورد درس ارائه شده نظر داده و بحث و بررسی نمایند و به این ترتیب، میزان علاقمندی آنها نیز به بحث مطرح شده مشخص خواهد شد که در صورت نیاز توضیح خلاصه ای از کلمات درس داده می شود. در پایان تمرینات صفحه 53 کتاب به عنوان تکلیف شب واگذار می شود و بر پرسش کلاسی جلسه بعد تأکید می کنیم.
4 دقیقه
 

ریاضی 1
ارائه درس جدید:

گام اول :
ابتدا در مورد ضرب یک جمله ای در چند جمله ای ها و توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع چند مثال از نمونه ها روی تخته سیاه نوشته و از دانش آموزان می خواهیم ضمن بررسی دقیق آنها و اختلاف بین آنها علت تمایز این دو دسته مثال را بیان نموده و به کمک آنها به روش ضرب یک جمله ای در چند جمله ای می رسیم و چند مثال نشانه گذاری نشده دیگر را نیز بیان کرده تا دانش آموزان آنها را در مکان درست خود جای دهند.
گام دوم :
در این مرحله چند پرسش از مطالب گفته شده به عمل می آوریم.
دو گام بالا را به همین شکل برای ضرب چند جمله ای در چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای انجام می دهیم. با مثالهایی نظیر آنچه در ذیل آمده است.

  گام اول :

با استفاده از نمودرای که نصب می کنم به هدایت دانش آموزان می پردازم. نمودار مذکور به شکل زیر می باشد:
Negative Exeplays = غیر نمونه ها
Positive Exemplars = نمونه های با نمود  

  دو عبارت زیر را به این شکل روی تخته قرار می دهیم :

و می گویم به این دو عبارت، نگاه کنید؛ آنها به چه نحو با هم شبیه و به چه نحو از هم متفاوتند.

a(b+c)=ab+ac
a(b+c)=ab+c  

  نمونه اول نمودی از مقوله مورد نظر ما را در خود دارد ولی دومی واجد نمود مقوله مورد نظر ما نیست. سپس کارتهای دو عبارت دیگر را روی نمودار می گذاریم.
اکنون این دو عبارت را بررسی کنید.

a(z+t)=z+at
a(z+t)=az+at  

نمونه دوم دارای نمود مورد نظر ما هست؛ اما اولی دارای نمود مورد نظر ما نیست. چه شباهتی بین گزینه اول مثال اول و گزینه دوم مثال دوم هست که آنها را متمایز از دیگری می کند.

سپس از دانش آموزان می خواهم که در خلال این مرحله از تمرین به تنهایی کار کنند سپس دو عبارات دیگر ارائه می دهیم و از دانش آموزان می خواهم آنها را با هم بدین منظور که دریابند نمونه های بانمود چه ویژگی را در خود به اشتراک دارند که در غیرنمونه ها وجود ندارد با هم مقایسه کنند.

3y(x+y)=3yx+y
2x(x+y)=2x2+2xy  

خوب حالا چه می بینید؟ لطفاً فرضیه هایی را که تا این لحظه به ذهن آورده اید بنویسید. فکر می کنید چه نمودی (ویژگی) در عبارات نمونه بانمود به طور متحرک وجود دارد و در عباراتی که من به عنوان غیرنمونه ها معرفی کرده ام وجود ندارد. معلم به کار خود تا معرفی چند عبارت دیگر ادامه می دهد. آنگاه عبارتی را می نویسیم و از دانش آموزان می پرسم آیا این عبارت برحسب فرضیه های شما از نمونه های با نمود است یا غیر نمونه.

همه دانش آموزان عبارت مذکور را به عنوان نمونه بانمود شناسایی می کنند؛ سپس باز چند مثال دیگر می زنیم و هنگامی که دانش آموزان به درستی، آنها را شناسایی می کنند از آنان می خواهیم تا فرضیه های کنونی خود را بیان کنند و سپس فرق نمونه ها و غیرنمونه ها را بیان کرده و ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را توضیح می دهیم تا مطلب روشن شود و به همین ترتیب مطابق جدول زیر برای ضرب چند جمله ای در چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای مثالهایی از نمونه ها و غیرنمونه ها می زنیم تا مطلب روشن شود.  

ضرب یک جمله ای در یک جمله ای
درست

a(b+c)=ab+ac
2x(x+y)=2x2+2xy
a(z-2)=4z-8  

نادرست

a(b+c)=b+ac
a(b+c)=ab+c
3y(x+y)=3xy+y  

ضرب چند جمله ای در چند جمله ای
نادرست

(x+5)(x+1)=x(x+1)+5=x2+x+5  

درست

(x+2)(x+3)=x(x+3)+2(x+3)=x2+5x+6  

تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

 

ریاضی 1
گام دوم : آزمون دست یابی به مفهوم

معلم در این مرحله، چند سؤال از پیش تهیه شده را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.

1- حاصل عبارت زیر برابر است با:

-9x(3x-7)

-27x+63x
-27x2+63x
-27x2-7
3x+63  

2- در ضرب یک جمله ای در چند جمله ای فقط کافیست، آن یک جمله ای را در جمله اول چند جمله ای ضرب کنیم.

صحیح...
غلط...  

3- حاصل a2/a2 برابر a3 است

صحیح...
غلط...  

4- حاصل عبارات زیر را به دست آورید:

 

5- مستطیلی به طول (2a+1) و به عرض (3a-1) در نظر بگیرید. مساحت این مستطیل را به دست آورید.

نقد و بررسی طرح شماره 1 درس در درس ریاضی (1)

1- هدفهای کلی، جزئی و رفتاری درس از هم تفکیک نشده است. نوشتن عنوان «هدفهای کلی و رفتاری درس» با هم درست نمی باشد؛ زیرا هدف کلی با هدفهای رفتاری چه از نظر ماهیت و چه از نظر نگارش متفاوت است. این هدفها حتماً باید از هم تفکیک شوند. ابتدا باید هدف کلی مشخص شود، سپس به هدفهای جزئی تجزیه شود و در نهایت به صورت هدفهای رفتاری درآید. چهار هدف نوشته شده در واقع، هدفهای رفتاری درس هستند.
2- وسایل آموزشی باید بعد از تعیین فعالیت های آموزشی و روش تدریس مشخص شود. تا زمانی که فعالیتها و روشهای تدریس مشخص نشوند، چگونه و بر چه اساسی می توان وسایل آموزشی را پیش بینی و انتخاب کرد؟
3- رئوس مطالب درس، بعد از عنوان درس یا حداقل قبل از نوشتن هدفهای جزئی باید نوشته شوند؛ زیرا رئوس مطالب بهترین شاخص برای نوشتن هدفهای جزئی می باشند.
4- در طرح درس، «رفتار ورودی» دانش آموزان معین نشده است. معلوم نیست بر چه اساسی طراح سؤالهای ارزشیابی تشخیصی را طرح نموده است.
5- در جدول طراحی شده، بحثی از ارزشیابی پایانی نشده است. در حالی که ارزشیابی پایانی پیش بینی کننده ی میزان تحقق اهداف درس و موفقیت معلم در کلاس می باشد و بر اساس آن باید فعالیت های تکمیلی را پیش بینی و تعیین کرد.
در مجموع الگوی طراحی شده منظم و از ساختار منسجمی برخوردار نیست. پیشنهاد می شود که حداقل الگوی مطرح شده به صورت نمونه شماره 1 منظم گردد.  

نمونه شماره 1: طرح درس بازنویسی شده در درس ریاضی (1)

 

  طرح درس روزانه
موضوع درس

ضرب یک جمله ای و چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای  

عناوین فرعی
(رئوس مطالب)

الف) ضرب یک جمله ای در چند جمله ای
ب) ضرب چند جمله ای در چند جمله ای
ج) تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای  

هدف کلی درس

دانش آموزان با روش صحیح ضرب یک جمله ای و چند جمله ای در چند جمله ای روش صحیح تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.  

هدفهای جزئی

الف) دانش آموزان با ضرب یک جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.
ب) دانش آموزان با ضرب چند جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.
ج) دانش آموزان با تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.  

هدفهای رفتاری

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند:
1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را تعریف کنند. (شناختی - دانش)
2- غیر از مثال کتاب در مورد توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع مثالی بزنند. (شناختی - کاربرد)
3- ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختی - درک و فهم)
4- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختی - درک و فهم)
5- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختی - درک و فهم).  

 

  رفتار ورودی

دانش آموزان باید:
- مفهوم یک جمله ای و چند جمله ای و روش جمع کردن آنها را بدانند.  

ارزشیابی تشخیصی

1- یک جمله ای را با ذکر مثال بیان کنید.
2- در مورد چند جمله ای مثالب بزنید.
3- تمرینهای داده شده در زمینه جمع جبری یک جمله ای را حل کنید.  

فعالیت های آموزشی

فعالیت های معلم
1- سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و جویا شدن علت غیبت غائبین جلسه قبل
2- دقت در وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان
3- معرفی درس جدید
4- طرح سؤال و برانگیختن توجه و تفکر دانش آموزان در زمینه ی موضوع درس
5- توجه به پاسخهای دانش آموزان و تحریک مجدد آنها با طرح سؤالهای جدید
6- ارائه مثالهایی از نمونه ها و غیر نمونه های مطالب درس
7- ارزشیابی تکوینی در طول فعالیت های آموزشی
8- اظهار نظر نهایی در زمینه درستی یا نادرستی تمرینهای حل شده ی دانش آموزان

فعالیت های دانش آموزان
1- گزارش از علل غیبت جلسات قبل
2- توجه به مطالب معلم و یادداشت آنها
3- تفکردرباره سؤالهای معلم و پاسخ دادن به آنها
4- مقایسه نمونه ها و غیر ارائه شده ی معلم
5- فرضیه سازی و طرح سؤال
6- حل تمرینهای داده شده در کلاس
7- مطالعه متن درس و بحث و گفتگو در مورد مفاهیم آن به صورت گروهی
8- جمع بندی مطالب درس  

روش تدریس

روش توضیحی، روش پرسش و پاسخ، روش حل تمرین و روش حل مسأله  

وسایل آموزشی

کتاب درسی، تخته سیاه، گچ سفید و رنگی، دفتر حضور و غیاب  

ارزشیابی

الف) از دانش آموزان خواسته می شود درباره درس ارائه شده اظهار نظر کنند و به این ترتیب میزان علاقمندی آنها به موضوع مورد نظر و فعالیت کلاس مشخص می شود.
ب) به سؤالهای زیر پاسخ دهند:
1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را در یک سطر بنویسید.
2- در مورد توزیع پذیری عمل ضرب مثالی بزنید.
3- ضربهای چند جمله در چند جمله زیر را حل کنید.
تمرینها باید زیر هر سؤال نوشته شود.
4- تقسیمهای یک جمله ای بر یک جمله ای داده شده را انجام دهید.
تمرینها باید در زیر هر سؤال نوشته شوند.  

فعالیت های تکمیلی

1- متن کتاب در زمینه موضوع درس امروز را با دقت مطالعه کنید.
2- تمرینهای صفحه 53 کتاب را حل کنید و با خود در جلسه آینده به کلاس بیاورید.
 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ] [ محمد حیدر یعقوبی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دانشجوی دوره دکتری برنامه درسی ورودی 1391 دانشگاه خوارزمی هستم. مدرک ماستری در تعلیم و تربیه را از اولین دوره ماستری پداگوژی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1388 گرفتم و استاد پوهنتون(دانشگاه) بامیان از سال 1383 الی 1389 بودم و از سال 1390 الی میزان 1391 با دانشگاه کاتب همکاری داشتم. قصدم از ایجاد این وبلاگ جمع آوری موضوعات پداگوژیکی است که از سایتهای دیگر دریافت و در این وبلاگ منسجم گردد. هنوز به خود اجازه نوشتن در زمینه پداگوژی را نداده ام. آرزویم شادبودن انسانهاست و موفقیتشان.
صفحات دیگر
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

خدمات وبلاگ نویسان

خدمات وبلاگ نویسان جوان

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس