قالب وبلاگ
تکنالوژی تعلیمی
آنجه که من معلم باید در مورد کار و هنرم بدانم و به آن عمل کنم. 
نويسندگان
پيوندهای روزانه

مبانی روانشناسی

 

 


مبانی روانشناسی

روانشناسی عمومی 1

 

  جلسه اول:
روانشناسی و رفتار آدمی

محورهای این جلسه عبارتند از:
۱- تعریف روانشناسی
۲- تعریف رفتار
۳- انواع مطالعه رفتار و تفاوتهای آنها

 

  خلاصه درس:

روانشناسی در لغت به معنای شناخت روان یا ذهن می باشد. از آنجا که روان یا ذهن را نمی توان مستقیماً شناخت، روانشناسی برای حل این مشکل به انتخاب موضوع خاصی (رفتار) می پردازد که به طور عینی مورد مطالعه قرار گیرد. مثلاً یادگیری، حافظه، احساس و ادراک.
به طور کلی می توان گفت روانشناسی علم مطالعه عینی رفتار موجودات زنده در ارتباط با محیط و بررسی علل رفتار و چگونگی رفتار می باشد. جذابیت روانشناسی در پاسخگویی به علل رفتار است. به طور مثال علل فراموشی، هیجان، شادی، غمگینی، عواطف، انگیزه و ...
روانشناسی می بایستی رفتار را به صورت عینی مطالعه نماید، زیرا خطای این نوع مطالعه کم است اما مطالعه ذهنی و استنباط شخصی احتمال خطای بالایی دارد.
تعریف رفتار عبارتست از تمامی فعالیتهای قابل مشاهده افراد. یعنی آنچه افراد انجام می دهند.
 

 

  خودآزمایی
۱- علم روانشناسی مطالعه چه موضوعی را مد نظر قرار می دهد؟

الف) روان، ذهن ب) جلوه های ذهن
ج) علل روانی د) علل اجتماعی
 

 

  ۲- جذابیت روانشناسی در پاسخگویی به چه امری است؟

الف) رفتار ب) علل رفتار
ج) روان یا ذهن د) تجارب محیطی
 

 

  ۳- روانشناسی می بایستی رفتار را به چه صورتی مورد مطالعه قرار دهد؟

الف) ذهنی ب) عینی
ج) عینی و ذهنی د) آماری
 

 

  ۴- به نظر فروید قسمت اعظم علل رفتاری ما به چه صورت می باشد؟

الف) آگاهانه ب) ناخودآگاه
ج) نیمه خودآگاه د) هشیارانه
 

 

  ۵- روانشناسان برای مطالعه روان یا ذهن از چه طریقی استفاده می کنند؟

الف) روش مستقیم ب) تداعی آزاد
ج) استفاده از درون نگری د) بررسی عملکرد ذهن
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

ü

2

 

ü

 

 

3

 

ü

 

 

4

 

ü

 

 

5

 

 

 

ü

 

جلسه سوم:
زمینه های مورد مطالعه روانشناسی

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- روش روانکاوی
۲- زمینه های مورد مطالعه روانشناسی
الف – یادگیری
ب – اختلالات رفتاری
۱- نوروز
۲- پسیکوز
الف – علل اختلالات
ج – عقب ماندگی ذهنی

 

  خلاصه درس:

روش روانکاوی: به نظر فروید بخش عظیمی از علل رفتارهای ما ناهشیار و ناخودآگاه هستند. از طریق روش روانکاوی می توان به ماهیت پدیده های ناخودآگاه پی برد زیرا پدیده های ناخودآگاه پویایی خاصی داشته و اثرات بسیار شدیدی بر رفتار ما به جا می گذارند.
- یکی از زمینه های مهم مورد مطالعه روانشناسی، یادگیری است. روانشناسی به بررسی چگونگی یادگیری، علل آن، تفاوتهای فردی در یادگیری، روشهای یادگیری، درک مطالب، روشهای تسهیل یادگیری، کاربرد حافظه در یادگیری، استفاده از شاخص ها برای یادگیری بهتر می پردازد.
- زمینه دیگر اختلالات رفتاری است. مبحث عمده روانشناسی شناخت بی نظمی های رفتاری و علل اختلالات رفتاری است. اختلالات رفتاری به
۲ مقوله نوروز و پسیکوز تقسیم می شوند.
- عقب ماندگی ذهنی، پر جنب و جوشی، اتیسم و مطالعه عینی رفتار نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. نشانه های اتیسم در خود فروماندگی، تکلم طوطی وار، رفتار قالبی و بی اعتنایی نسبت به محیط است.
 

 

  خودآزمایی
۱- در روش روانکاوی چه قسمتی از ذهن دارای اهمیت بسیاری می باشد؟

الف) هشیار ب) ناهشیار
ج) نیمه هشیار د) نهاد
 

 

  ۲- به منظور یادگیری بهتر مطالب باید از چه موردی کمک گرفت؟

الف) تکرار ب) خواندن زیاد
ج) استراحت طولانی د) شاخص ها
 

 

  ۳- اختلالات رفتاری به دو دسته تقسیم می شوند. آن دو دسته کدامند؟

الف) نوروز - روان تنی ب) روان تنی - پسیکوز
ج) نوروز - پسیکوز د) افسردگی - مانیا
 

 

  ۴- افراد عقب مانده ذهنی دارای بهره هوشی چند به پائین می باشند؟

الف) ۶٠ ب) ۷٠
ج) ۵۵ د)
۶۵  

 

  ۵- در کدام یک از اختلالات زیر کودک با دیگران ارتباط برقرار نمی کند و نسبت به محیط بی اعتناست؟

الف) اتیسم ب) پر جنب و جوشی
ج) هیدروسفالی د) منگلیسم
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

ü

 

 

2

 

 

 

ü

3

 

 

ü

 

4

 

ü

 

 

5

ü

 

 

 

 

جلسه چهارم:
شرطی شدن و یادگیری

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- پر جنب و جوشی
۲- اتیسم
۳- مطالعه عینی رفتار
۴- تحول مفاهیم مربوط به یادگیری
۵- اختراع ابینگهاوس
۶- سؤالات ثورندایک
۷- بازتابهای شرطی پاولف
الف – محرک اصلی - شرطی
ب – تعمیم
ج – تمیز
د – بازداری
ه – خاموشی
و – بهبود خودبخودی
۸- شرطی شدن از نوع پاسخ و تقویت
۹- مطالعه تجربی شرطی شدن از نوع پاسخ

 

  خلاصه درس:

ثورندایک معتقد بود که ایجاد رابطه محرک - پاسخ در ذهن سبب پاسخ دهی به محرکات مختلف می گردد. رابطه مذکور از طریق تقویت پاسخ صورت می گیرد، که قانون اثر نام دارد.
پاولف روش شرطی کلاسیک را مطرح کرد که در طی آن یک محرک خنثی و بی اثر از طریق مجاورت با محرک اصلی و طبیعی، شرطی شده و می تواند پاسخی شبیه به پاسخ اصلی را در حیوان ایجاد کند. محرک اصلی، محرکی است که خودبخود پاسخی را به همراه دارد مثل غذا.
پاسخ آن نیز پاسخ اصلی می باشد مثل ترشح بزاق. محرک شرطی، محرکی است که در ابتدا پاسخی به همراه نداشته ولی در اثر همراهی مکرر با محرک اصلی خاصیت آنرا کسب می کند (مثل صدای زنگ) و ایجاد پاسخ می نماید (مثل ترشح بزاق).
منظور از تعمیم، در این فرایند، ارائه پاسخی شبیه به پاسخ شرطی به محرکات مشابه محرک شرطی است.(مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد) تمیز یعنی در اثر عدم تقویت پاسخ به محرکات مشابه، حیوان یاد بگیرد که تنها به محرک شرطی پاسخ بدهد.
 

 

  خودآزمایی
۱- از نظر ثورندایک علت تفاوت بین حیوانات در یادگیری پاسخها چه عاملی است؟

الف) پاسخ ب) محرک
ج) تقویت د) بازتابها
 

 

  ۲- توالی محرک غیر شرطی–پاسخ غیر شرطی نمایانگر فعالیت چه عاملی است؟

الف) بازتاب شرطی ب) بازتاب غیر شرطی
ج) پاسخ شرطی د) فرایند شرطی
 

 

  ۳- هنگامی که سگ به صدای زنگ پاسخ ترشح بزاق می دهد، صدای زنگ چه نام دارد؟

الف) محرک اصلی ب) محرک شرطی
ج) پاسخ اصلی د) تعمیم
 

 

  ۴- در شرطی شدن از نوع محرک کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف) غذا فقط پاداش است ب) پاسخ خودبخود ظاهر می شود
ج) طرحهای جدید پاسخ بوجود می آید د) پاسخ با تحریک ایجاد می شود
 

 

  ۵- تکرار محرک شرطی بدون محرک غیر شرطی سبب چه پدیده ای می شود؟

الف) بازداری ب) خاموشی
ج) بهبود خودبخودی د) تمیز
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

ü

 

2

 

ü

 

 

3

 

ü

 

 

4

 

 

 

ü

5

 

ü

 

 

 

جلسه پنجم:
یادگیری پنهان، رشد، توارث و یادگیریهای اولیه

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- یادگیری پنهان
الف – یادگیری ادراکی
ب – دانستن
۲- رفتار غریزی و رشد
۳- انواع رفتار
الف – اکتسابی
ب – فطری
ج – فطری وابسته به یادگیری
۴- رشد

 

  خلاصه درس:

یادگیری پنهان، یادگیری است که در لحظه تولید، به دنبال محرک خاصی ظاهر نمی شود، با تأخیرظاهر می شود و واکنش ظاهری در بر ندارد.
یادگیری پنهان دو نوع است:
یادگیری ادراکی، دانستن
یادگیری ادراکی یعنی تغییر پایدار در ادراک که از ادراکهای قبلی و تمرین حاصل می شود.
منظور از دانستن این است که ما مطلبی، موردی را اتفاقی یاد می گیریم یا می بینیم که در موقعیتهای بعدی از آن استفاده می کنیم.(در لحظه یادگیری، هیچ رفتاری نشان نمی دهیم).
رفتار غریزی، رفتاری است که در نوع معینی قابل پیش بینی است، کل وجود حیوان را در بر می گیرد و در اثر آموخته نشده است. مثل چرخهای پیچیده پرندگان که یادگیری در آنها نقشی ندارد. در انسان غریزه وجود ندارد. به طور کلی سه نوع رفتار داریم: اکتسابی، فطری، فطری وابسته به یادگیری. رفتار اکتسابی از قبیل تمام یادگیریهای درسی، رفتار فطری مثل گرایش به خداوند، رفتار فطری وابسته به یادگیری از قبیل خشم در قبال تهدید مالکیت کودک.
 

 

  خودآزمایی
۱- این مورد که "هر چه بیشتر با ژاپنیها تماس داشته باشیم تفاوت چهره آنها را بیشتر می شناسیم" نشاندهنده چه نوع یادگیری است؟

الف) مکانیکی ب) دانستن
ج) ادراکی د) آمادگی برای پاسخدهی
 

 

  ۲- اینکه "کودک از دیدن بستن بند کفش یاد می گیرد که در موقع نیاز خود بند کفشش را ببندد" نشاندهنده چه نوع یادگیری است؟

الف) مکانیکی ب) ادراکی
ج) آمادگی برای پاسخدهی د) آستانه ای
 

 

  ۳- مهمترین و ویژگی اصلی رفتار غریزی چیست؟

الف) دخالت کل وجود ب) تولید در گروه خاصی از اعضا
ج) قابل پیش بینی د) عدم یادگیری
 

 

  ۴- ابراز خشم در انسان نشاندهنده چه نوع رفتاری است؟

الف) فطری ب) اکتسابی
ج) فطری وابسته به یادگیری د) غریزی
 

 

  ۵- کدام یک از موارد زیر در مورد رشد و یادگیری درست می باشد؟

الف) یادگیری بدون ارتباط با رشد انجام می شود
ب) یادگیری فقط نیاز به محیط مناسب دارد
ج) یادگیری باید با توجه به رشد طبیعی صورت گیرد
د) یادگیری لحظه مناسبی را در بر نمی گیرد
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

ü

 

2

 

 

ü

 

3

 

 

 

ü

4

 

 

ü

 

5

 

 

ü

 

 

جلسه ششم:
یادگیریهای اولیه

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- آثار تجارب اولیه
۲- حفظ ساختهای عصبی
۳- یادگیری اولیه
۴- نقش پذیری پرندگان
۵- یادگیری اولیه پستانداران و مطالعه تجربی آن
۶- بحث اضافی در مورد غریزه

 

  خلاصه درس:

همانطور که در جلسه پیش مطرح شد رشد نقش بسزایی در رفتار حیوانات و انسانها ایفا می کند. یادگیری زمانی صورت می گیرد که رشد به مرحله مناسبی رسیده باشد مثلاً راه رفتن نیاز به رشد جسمی دارد کودک حداقل باید ۸ ماه را طی کند تا آماده یادگیری این رفتار باشد.
کودک از همان ماههای اولیه در حال یادگیری است، تحرکات مختلف را وارد مغز می کند، ارتباطات عصبی در مغز برقرار می شود و یادگیریها به مرور شکل می گیرند. پس برای یادگیری نیاز به تحرکات است.
نقش پذیری بیشتر در مورد پرندگان به کار می رود. منظور از نقش پذیری، وابستگی اجتماعی دراز مدت به اعضاء نوعی است که از بدو تولد در اختیار وی قرار گرفته است. یعنی پرندگان در
۲۴ ساعت اولیه زندگی از اشیاء یا موجودات متحرک اطراف خود نقش می پذیرند.
نقش پذیری سبب رفتارهای طبیعی و یادگیریهای اولیه حیوان یا انسان می گردد. چنانچه نقش پذیری اولیه با مشکل مواجه شود، حیوان نمی تواند رفتار مناسب و واکنش طبیعی از خود نشان دهد.
 

 

  خودآزمایی
۱- برای شکل گیری ساختهای عصبی نیاز به چه موردی است؟

الف) یادگیری ب) وراثت
ج) تحرکات د) سلولهای سالم
 

 

  ۲- وابستگی اجتماعی دراز مدت به اعضاء نوعی که از بدو تولد در اختیار فرد قرار گرفته چه نام دارد؟

الف) سازمان ب) نقش پذیری
ج) آمادگی قبلی د) غریزه
 

 

  ۳- نقش پذیری تقریباً تا چه مدتی اهمیت زیادی در زندگی پرندگان دارد؟

الف) ۱٠ ساعت ب) ۲٠ ساعت
ج)
۲۴ ساعت د) ۴۸ ساعت  

 

  ۴- ارتباط توارث و یادگیری در رفتارها به چه صورت است؟

الف) توارث، رشد و یادگیری، رفتارها را بوجود می آورند
ب) یادگیری، ساختها را بوجود می آورد
ج) توارث، رفتارها را بوجود می آورد
د) رشد و محیط قبل از تولد، ساختها را بوجود می آورند
 

 

  ۵- کدام یک از عبارات زیر در مورد غریزه درست است؟

الف) غریزه از توارث متفاوت سرچشمه می گیرد
ب) غریزه از ویژگیهای متفاوت محیط سرچشمه می گیرد
ج) غریزه از توارث متفاوت و محیط مشترک سرچشمه می گیرد
د) غریزه از توارث و ویژگیهای مشترک محیط سرچشمه می گیرد
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

ü

 

2

 

ü

 

 

3

 

 

ü

 

4

ü

 

 

 

5

 

 

 

ü

 

جلسه هفتم:
غریزه، توارث، هوش

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- آیا انسان دارای غریزه است؟
۲- توارث و بیماریهای روانی
۳- آزمونهای هوشی
۴- سن عقلی و بهره هوشی
۵- معیارهای آزمونهای هوشی
۶- انتخاب سوالات آزمون
۷- مسئله محیط - توارث

 

  خلاصه درس:

به طور کلی در ادامه بحث جلسه قبل باید بیان نمود که انسان دارای غریزه نیست زیرا هیچ رفتاری در انسان بدون تأثیر یادگیری انجام نمی گیرد، حتی بیماریهای روانی نیز در اثر آمادگی قبلی و فشارهای اجتماعی حاصل می شوند.
اولین کسی که آزمون هوشی تهیه کرد آلفرد بینه بود. بینه برای آزمون هوشی خود مفهوم سن عقلی را مطرح کرد که منظور از سن عقلی میانگین هوشی فرد نسبت به هم سن و سالان او بالا می باشد. اشترن سن عقلی را تبدیل به بهره هوشی کرد.
۱٠٠٭ سن تقویمی/ سن عقلی = IQ بهره هوشی

هر آزمون هوشی باید اعتبار و روایی داشته باشد. روایی یعنی تست همان پدیده ای را بسنجد که برای آن ساخته شده، مثلاً آزمون هوشی، تنها هوش را بسنجد نه معلومات و حافظه را.منظور از اعتبار، درجه دقت آزمون و میزان اطمینانی است که به نتایج تست داریم.
سؤالات تست باید از نظر درجه دشواری (که همان درجه آسانی تست است یعنی چند درصد از افراد به یک سؤال پاسخ صحیح داده اند) و درجه تمیز (یک سوال تا چه حد می تواند گروه قوی و ضعیف را از هم متمایز کند) نیز مورد بررسی قرار گیرند.
 

 

  خودآزمایی ۱- بر اساس تحقیقات کالمن در مورد بیماری اسکیزوفرنی، چه نتیجه ای را می توان بیان کرد؟

الف) اسکیزوفرنی کاملاً بسته به محیط است
ب) هر چه خویشاوندی بالاتر رود، احتمال بیشتر است
ج) اسکیزوفرنی در اثر توارث و محیط است
د) محیط هیچ نقشی در اسکیزوفرنی ندارد
 

 

  ۲- چنانچه سن عقلی کودکی ۱۲ سال و سن شناسنامه ای او ۸ سال باشد بهره هوشی وی چند است؟

الف) ۱۲٠ ب) ۱۴٠
ج)
۱۵٠ د) ۱۷٠  

 

  ۳- بر اساس منحنی نرمال اکثریت افراد جامعه دارای چه بهره هوشی می باشند؟

الف) بین ۱۱۵– ۸۵ ب) بین ۱۱۵- ۱٠٠
ج) بین
۱۲٠- ۱۱٠ د) بین ۱۱٠- ۹٠  

 

  ۴- چنانچه فرد تیر اندازی، به طور ثابت به جایی خارج از هدف، تیر اندازی کند، دارای چه ویژگی است؟

الف) روایی ب) نه روایی، نه اعتبار
ج) اعتبار د) اعتبار و روایی
 

 

  ۵- عدد ۱ در درجه تشخیص زمانی بدست می آید که سطح دشواری سؤال چند باشد؟

الف) ۱٠٠ ب) ۸٠
ج)
۷٠ د) ۵٠  

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

ü

 

 

2

 

 

ü

 

3

ü

 

 

 

4

 

 

ü

 

5

 

 

 

ü

 

جلسه هشتم:
هوش، حافظه

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- هوش A و هوشB
۲- مسئله نژاد
۳- چگونگی رشد هوش: نظریه پیاژه
۴- تعریف حافظه و یادگیری
۵- صرفه جویی در زمان
۶- حافظه یک ملکول شیمیایی
۷- انواع حافظه
۸- استحکام حافظه بلند مدت
۹- فراموشی و عوامل فراموشی
۱٠- خاموشی

 

  خلاصه درس:

منظور از هوش A توانایی ذاتی رشد ذهنی است که نوزاد با خود به دنیا می آورد، قابل اندازه گیری با آزمونهای هوشی نیست، هوش B حداکثر رشد هوشی فرد است که با آزمونهای هوشی اندازه گیری می شود و تحت تأثیر محیط و یادگیری است.
پیاژه
۲ مفهوم تفکر جادویی (اشیاء و پدیده ها برای افراد نقش رمزی خاص و سمبلیک پیدا می کنند) و جان بخشی ( جان دادن با اشیاء بی جان) را مطرح کرده است.
حافظه، نگهداری آثار هر نوع یادگیری است که
۲ نوع حافظه کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. برای انتقال مطالب به حافظه بلند مدت نیاز به تکرار و دوره استحکام است و گر نه مطالب فراموش می شوند. علل فراموشی عبارتند از: تداخل (که دو نوع منع قبلی و منع بعدی دارد)، عدم کاربرد، (چنانچه مطلبی را یاد بگیریم، اما از آن استفاده نکنیم پس از مدتی آنرا فراموش می کنیم)، خاموشی (حذف پاسخهای یاد گرفته شده از طریق عدم ارائه تقویت)  

 

  خودآزمایی
۱- تفاوت هوشی بین زنان و مردان تحت تأثیر چه عاملی است؟

الف) هوش A ب) هوش B
ج) هوش
B و A د) محیط و توارث  

 

  ۲- بر اساس نظریه پیاژه اینکه کودک با دهان خود صدای موتور در می آورد نشانه چیست؟

الف) تفکر جان بخشی ب) تفکر جادویی
ج) رفتارهای بازتابی د) واکنشهای دورانی
 

 

  ۳- حافظه یعنی چه؟

الف) DNA تغییر یافته ب) RNA ثابت
ج)
DNA ثابت د) RNA تغییر یافته  

 

  ۴- کدام یک از موارد زیر در مورد شوک صحیح است؟

الف) شوک اثر زیادی در حافظه بلند مدت دارد
ب) شوک اثر زیادی در حافظه بلند مدت ندارد
ج) شوک اثر زیادی در حافظه کوتاه مدت ندارد
د) شوک تمام یادگیریها را پاک می کند
 

 

  ۵- کدام یک از موارد زیر در مورد منع قبلی و منع بعدی صادق است؟

الف) منع قبلی یادگیری را از بین می برد
ب) منع بعدی یادگیری را تضعیف می کند
ج) منع قبلی می تواند در اثر اختلال در استحکام پیش آید
د) منع بعدی یادگیری را از بین می برد
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

ü

 

 

2

ü

 

 

 

3

 

 

 

ü

4

 

ü

 

 

5

 

 

 

ü

 

جلسه نهم:
حافظه، فراموشی

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- حذف خطا
۲- تغییر شکلهای خاطره
۳- روشهای تقویت حافظه
۴- اشاره مختصری به آمار و شاخصهای آماری

 

  خلاصه درس:

منظور از حذف خطا این است که گاهی اوقات افراد و حیوانات در یادگیریها با خطا مواجه می گردند که باید در رفع آن کوشش به عمل آید. در حیوانات به منظور حذف خطا از شرطی شدن استفاده می شود مثلاً حذف تقویت یا شوک. برای حذف خطای یادگیری در انسانها از روشهای مختلفی می توان استفاده نمود. به طور مثال در غلط تایپی یک روش مؤثر این است که فرد، پاسخ غلط را چندین بار تکرار کند.
گاهی اوقات با وجود اینکه استحکام در یادگیری صورت گرفته، اما خاطرات تغییر شکل می یابند. البته منظور از تغییر شکل ها، به هیچ وجه دروغ نیست و از نظر فرد دارای واقعیت می باشد. تغییر شکل خاطرات به دو صورت انجام می شود: تغییر در ترتیب رویدادها ، اضافات و تحریفات.
در روانشناسی برای یادگیری بهتر و کاهش فراموشی روشهایی جهت تقویت حافظه وجود دارد. از جمله آمادگی قبلی (از آنجا که یادگیری عمدی پایدارتر از یتدگیری اتفاقی است پس برای یادگیری مطالب در خود آمادگی ایجاد کنید)، تمرکز، ایجاد تصویر ذهنی از مطالب، ارتباط بین دانسته ها و فاصله بین یادگیریها.
 

 

  خودآزمایی
۱- انواع خاموشی کدامند؟

الف) موقتی و فشرده ب) متراکم و نسبی
ج) وقفه بین یادگیری د) توجه به جزئیات
 

 

  ۲- "هنگامی که پاسخهای غلط را در طول یادگیری از بین می بریم" این فرایند چه نام دارد؟

الف) خاموشی ب) حذف خط
ج) عدم تقویت د) شکل دهی
 

 

  ۳- قابل فهم کردن رفتارها بیشتر به کدام یک از فرایندهای زیر متوسل است؟

الف) اضافات و تحریفات ب) تغییر در ترتیب رویدادها
ج) توجیه د) سرکوبی
 

 

  ۴- کدام یک از روشهای زیر برای استحکام مطالب مناسب تر است؟

الف) تسلسل در یادگیری ب) شباهت مطالب یادگیری
ج) وقفه بین یادگیری د) توجه به جزئیات
 

 

  ۵- کدام یک از موارد زیر نشاندهنده خاموشی با کوششهای فشرده است؟

الف) تکرار محرک شرطی بدون محرک اصلی
ب) تکرار محرک شرطی بدون محرک شرطی
ج) حذف پاسخ شرطی در روزهای متوالی بدون تقویت
د) خاموشی پاسخهای غلط در طول یادگیری
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

ü

2

 

ü

 

 

3

ü

 

 

 

4

 

 

ü

 

5

ü

 

 

 

 

جلسه دهم:
ناکامی و تعارض

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- مفهوم سازگاری
۲- احساس ایمنی
۳- موانع ناکامی
۴- تعارض
۵- موقعیتهای تعارضی
۶- ضرورت ناکامی کودکان
۷- نتایج تعارضات حل نشده

 

  خلاصه درس:

هر انسانی در زندگی اجتماعی می بایستی با محیط خود سازگاری داشته باشد و بتواند خود را با محیط تطبیق دهد. سازگاری سبب احساس ایمنی می شود. در صورت به هم خوردن سازگاری و درنتیجه احساس ایمنی، فرد دچار اختلال در آرامش روانی می شود و دچار تنش و اضطراب می گردد.
منظور از ناکامی، عدم ارضاء نیازها، امیال، آرزوها و نرسیدن به اهداف است. عوامل ناکامی عبارتند از: بیرونی (اجتماعی – غیر اجتماعی) و درونی (ذهنی، جسمی، وجدان و ارزشهای اخلاقی).
تعارض هنگامی روی می دهد که فرد نتواند از بین دو موقعیت یا دو شی یک تصمیم عاقلانه بگیرد. یعنی نتواند به راه حل برسد. موقعیتهای تعارضی عبارتند از: جاذب – جاذب، جاذب – دافع، دافع – دافع.
با توجه به این مورد که انسانها در اجتماع زندگی می کنند و جامعه ضرورتی بر ارضاء تمامی خواسته ها و اهداف فرد ندارد بنابراین کودکان از همان سالهای اولیه می بایستی روش مبارزه منطقی و عاقلانه با ناکامی ها را یاد بگیرند و توقعات آنها متناسب با امکانات و شرایط باشد.
 

 

  خودآزمایی
۱- در کدام یک از موارد زیر ناکامی صورت می گیرد؟

الف) به هم خوردن نظم ب) عدم انتخاب راه حل
ج) عدم ارضاء نیاز د) از چاله به چاله افتادن
 

 

  ۲- "چنانچه فرد نتواند از دو میان و موقعیت، یکی را برگزیند"، این حالت چه نامیده می شود؟

الف) ناکامی ب) تعارض
ج) عدم احساس ایمنی د) موانع اجتماعی
 

 

  ۳- از میان موقعیتهای تعارضی، در چه حالتی اختلالات رفتاری و درماندگی شدیدتر است؟

الف) جاذب – جاذب ب) دافع – دافع
ج) جاذب – دافع د) تغییر هدف
 

 

  ۴- هنگامی که سگ پاولف نتوانست بین دایره و بیضی تمایز قائل شود دچار چه حالتی شد؟

الف) نوروز آزمایشی ب) ناکامی
ج) تعارض د) انصراف از هدف
 

 

  ۵- در مورد کودکان چه تربیتی را باد به کار برد؟

الف) عدم برخورد با ناکامی ب) ارضاء تمامی خواسته ها
ج) بالا بردن توقعات و اهداف د) روش مبارزه با موانع
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

ü

 

2

 

ü

 

 

3

 

 

ü

 

4

ü

 

 

 

5

 

 

 

ü

 

جلسه یازدهم:
تعارض و مکانیسمهای دفاعی

محورهای بحث این جلسه عبارتند از:
۱- ادامه بحث نتایج تعارضات حل نشده
۲- ناکامی و پرخاشگری
۳- مکانیسمهای دفاعی
الف – سرکوبی
ب – بازگشت
ج – جابجایی
د – فرافکنی
ه – دلیل تراشی
و – خیالبافی
ض – خواب و رویا
ح – حیران
ط – تحقیر دیگران
ی – همانند سازی
ر – تصعید
ز – باطل سازی
ژ – وانمود سازی

 

  خلاصه درس:

انسانها همیشه می بایستی تلاش نمایند تا تعارضات خود را حل نموده و به راه حل منطقی دست یابند زیرا عدم حل تعارضات سبب اختلالات رفتاری، و بیماریهای روان – تنی می شود.
افراد در برخورد با ناکامی ها به طور ناخودآگاه از مکانیسمهای دفاعی استفاده می کنند که هدف آنها حفظ حرمت نفس و بقاء انسانها می باشد.
انواع مکانیسمهای دفاعی عبارتند از: سرکوبی (فراموشی ناخودآگاه حوادث، افطار، امیال و خواسته های ناپسند و دردناک و ناراحت کننده) بازگشت (انجام رفتارها در سطح پائین تر از سطح رشدی فرد مثل گریه و یا برگشت به دوران لذت بخش و پائین تر زندگی مثل قهر کردن زنها و رفتن به خانه والدین) جابجایی (تغییر موضوع ناکام کننده به افراد یا اشیاء ضعیف تر مثل شکستن اشیاء، یا کتک زدن فرزندان) فرافکنی (ارائه مجوز مناسب برای رفتار و احساسات به دیگران مثل عیب جویی) دلیل تراشی یا توجیه (ارائه مجوز مناسب برای رفتار یا اشتباهات مثلاً گربه دستش به گوشت نمی رسه ...)خیالبافی (ارضاء خواسته ها در عالم تخیلات) تحقیر دیگران(گاهی پس از نرسیدن به مقام یا موقعیت،ارزش آنرا پائین می آوریم).
 

 

  خودآزمایی
۱- انکار مرگ عزیزان نمونه ای از کدام مکانیزم دفاعی است؟

الف) تصعید ب) سرکوبی
ج) دلیل تراشی د) انتساب
 

 

  ۲- گریه به هنگام ناکامی نشانه چه مکانیزم دفاعی است؟

الف) تصعید ب) توجیه
ج) بازگشت د) باطل سازی
 

 

  ۳- عیب جویی و گناه را به گردن دیگران انداختن، معرف کدام یک از مکانیزمهای دفاعی است؟

الف) سرکوبی ب) تحقیر دیگران
ج) دلیل تراشی د) فرافکنی
 

 

  ۴- هنگامی که صفات و اعمال خوب دیگران را به خود نسبت می دهیم از چه مکانیزمی استفاده می کنیم؟

الف) فرافکنی ب) همانند سازی
ج) تصعید د) توجیه
 

 

  ۵- ارضاء انگیزه های ناپسند به طریقه اجتماعی پسند چه نام دارد؟

الف) وانمود سازی ب) باطل سازی
ج) فرافکنی د) تصعید
 

 

  پاسخها

 

الف

ب

ج

د

1

 

ü

 

 

2

 

 

ü

 

3

 

 

 

ü

4

 

ü

 

 

5

 

 

 

ü

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۸ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ] [ محمد حیدر یعقوبی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دانشجوی دوره دکتری برنامه درسی ورودی 1391 دانشگاه خوارزمی هستم. مدرک ماستری در تعلیم و تربیه را از اولین دوره ماستری پداگوژی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در سال 1388 گرفتم و استاد پوهنتون(دانشگاه) بامیان از سال 1383 الی 1389 بودم و از سال 1390 الی میزان 1391 با دانشگاه کاتب همکاری داشتم. قصدم از ایجاد این وبلاگ جمع آوری موضوعات پداگوژیکی است که از سایتهای دیگر دریافت و در این وبلاگ منسجم گردد. هنوز به خود اجازه نوشتن در زمینه پداگوژی را نداده ام. آرزویم شادبودن انسانهاست و موفقیتشان.
صفحات دیگر
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

آمار وبلاگ

  • کاربران آنلاین :

  • بازديدها :

خدمات وبلاگ نویسان

خدمات وبلاگ نویسان جوان

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس