مهارت های چهارگانه ارتباطات


مجموع روابطی را که از طریق گفتن وگفتگو حاصل می شودارتباط کلامیمی گویند . برای اینکه در شغلخود موفق شویم باید از کلمات با دقت استفاده کنیم . هر کلمه ای احساسات ، عواطف خاصو عملکرد متفاوتی را در افراد برمی انگیزد . اگر کلمات در جا و مکان مناسب خود بکاربرده شوند بهسرعت برق برجسمو روح افراد تاثیر می گذارند . بنابراینشایسته است در هنگام مواجهه با مشتری از بکارگیری کلمات منفی همچون : نمی توانم ،غیرممکن است ، امکان ندارد، هرگز و ... پرهیز شود. شما باید از نیروی کلمات وتاثیری که در دیگران دارند آگاهی داشته باشید .
کلمات ، در پیامی که به دیگریمنتقل می کنید تاثیر فراوانی دارند . بنابراین از بکار گرفتن کلمات برحسب عادت وبدون اندیشه خودداری کنید .
فراموش نکنید که فرمان دادن یکی از برخورد هایمحکوم به شکست است . برای این که سخنان شما نافذ و موثر واقع شود باید نظریات خودرا با کلمات مناسب و در چار چوب مشخص مطرح کنید . کلمات می توانند تاثیر مثبت داشتهباشند و یا با ایجاد حالت تدافعی گفت و گو را به بحث و جدل بکشانند .
پس چارچوبپیام خود را با دقت مشخص کنید و سپس با صراحت و بدون پیشداوری حقایق را با لحن وکلامی غیر مغرضانه شرح دهید .
بیان الفاظی دلپذیر و موزون موجب می شود که شخصمقابل با متانت گوش فرا می دهد ، حقایق را جمع بندی کند و به فکر حل مساله باشد . اما عبارات مغرضانه و کینه جویانه اغلبخشمفرد دیگر رابرمی انگیزد و او را به جبههگیری دعوت می کند و در نهایت روابط ، را به دشمنی و تعارض و نبرد می کشاند .
یککلمه باید دقیقا مفهوم مورد نظر ما را در بر داشته باشد ، نه کمتر و نه بیشتر . بهطور کلی کلماتی را انتخاب کنید که در الگوی زیر بگنجد . ( صریح ، کوتاه ، دقیق ،مودبانه ، صــحیح و پر محتوا )
کلمات باید روشن و صریح باشند ، یعنی بتوانند بهدرستی درونیات شما را به دیگران منتقل کنند .
مطلب را مختصر و مفید بیان کنیدتا مخاطبین شوق شنیدن را از دست ندهند . تحقیقات نشان می دهد که آدمی تنها قادر استبین 5 تا 9 نکته را در آن واحد بهذهنبسپارد . پیام خود را تا آنجا که میتوانید کامل بیان کنید .

برای درک ارتباط کلامی با مهارتهای چهارگانهارتباط کلامی آشنا می شویم .
«
شنیدن و گفتن، خواندن و نوشتن» مهارتهای چهارگانهارتباط کلامی هستند که آدمیان به طور طبیعی و به ترتیب آنها را آغاز می‌کنند :

 • گفتن / 2 سالگی
 • شنیدن / 4 سالگی
 • خواندن / 6 سالگی
 • نوشتن / 8 سالگی

ما از زمانی که متولد می‌شویم می‌شنویم اما شنیدنبعنوان مهارت از زمانی آغازمی‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد و با اراده انجام می‌دهد دراین زمینه بیشتر توضیح داده می شود.

گفتن

سخن گفتن فن یاهنری است که آدمی به وسیله آنبر دیگران تأثیر می‌گذارد. دیگران را ترغیب و اقناع می‌کند و همواره در مراوداتاجتماعی کاربرد دارد.
در اولین لحظه برقراری ارتباط شما با سلام و یا احوالپرسی قدرت بیان خود را نشان می‌دهید. اینکه چقدر با صلابت سلام کنید یا از روی ترسیا ناراحتی و یا چیز دیگری، وضعیت روحی شما را نشان می‌دهد.
گفتن در بینمهارتهای چهارگانه بیشترین کاربرد را دارد و برای برقراری ارتباط مهم تلقی می‌شود. لذا بایستی در هنگام سخن گفتن و یا سخنرانی نکاتی را رعایت کنیم.

 • خوب گوش کردن ما را برای بهتر گفتن آماده می‌کند.
 • مطالعه کردن به ما فرصت می‌دهد تا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
 • درباره آنچه اطلاعات نداریم اظهار نظر و صحبت نکنیم.
 • از به کار بردن کلماتی که معنای آن را نمی‌دانیم خودداری کنیم.
 • به جز آغاز ارتباط سعی کنید اگر از شما پرسش نشد درباره خودتان سخن نگویید.
 • هنگام گفتگو به دیگران نیز فرصت گفتن بدهید.
 • درباره آنچه علاقمند هستید و اطلاعات دارید صحبت کنید.
 • سعی کنید از نظرات بزرگان هنگام سخن گفتن نقل قول کنید.
 • در سخن گفتن از دیگران تقلید نکنید.

شنیدن

سرچشمه بسیاری از مشکلات روزمره، عدم توجه به سخنان دیگران است. چرا که بسیاری اوقات بدون اینکه بدانیم دیگری درباره چه چیزی سخن خواهد گفت فکرمی‌کنیم همه چیز را می‌دانیم.
اندیشمندان بزرگ بر این باورند که (دو باید شنیدو یکی باید گفت) از طرفی کسانی که خودشان را علم کل می‌دانند، اهمیت و ارزشی برایشنیدن قائل نیستند. در حالیکه «شنیدن، بهره‌مندی از دانایی تمامی افرادی است که باآنان زندگی می‌کنیم».

 • حال چگونه از این مهارت بهتر و بیشتر بهره‌مند شویم :
 • بپذیریم که دیگران حق حرف زدن و حرفی برای گفتن دارند.
 • از قطع کردن حرف دیگران خودداری کنیم.
 • همواره سعی کنید فقط به حرف یک گوینده گوش فرا دهید.
 • شنونده فعالی باشید یعنی آنچه را که گوینده درست می‌گوید تأیید نمایید.
 • اگر ابهامی درباره سخنان گوینده دارید سئوال کنید.
 • برای کودکان و نوجوانان خیلی مهم است که والدین آنان به سخنانشان گوش دهند.
 • گوش دادن یعنی اینکه برای دیگران و حرف آنان احترام قائل هستید.

خواندن

خواندن سومین مهارت ارتباطی است که به طور طبیعی آدمیان از 6سالگی آن را شروع می‌کنند، توانایی خواندن امتیازی است که انسانها را به دو دستهباسواد و بیسواد تقسیم می‌نماید و مهارتی است که این فرصت را ایجاد می‌کند تا مابتوانیم از اندیشه‌های انسانهای بزرگ که عمدتا" مکتوب است، بهره‌مند شویم . واقعیت

/ 0 نظر / 26 بازدید