ارتباطات

ارتباطات

·         روش ها و اجزا ارتباطات

·         تعریف ارتباطات

·         موانع ارتباطات

·         شکل های ارتباطات:

·         فن آوری اطلاعات

·         منابع:

·         مطالبمرتبط:

ارتباطاتیکفرایندسازمان یافته برای تبادلاطلاعاتبین قسمتها، و معمولا از طریق یکرشته علائم می باشد. علوم ارتباطاتیک شاخه دانشگاهی برای مطالعهارتباطات است.روش ها و اجزا ارتباطات


اجزا متداول شناخته شده ارتباطات شاملموارد زیر است:

کانال،زمینه،محیط،پس خورد،تداخلامواج،پیغام،دریافت کننده، ومنبع.

فرایند ارتباطات آن چیزی استکه به بشر اجازه می دهد تجارب و دانش را به اشتراک بگذارد. شکل های متداول ارتباطاتانسانی عبارتند از: زبان علامت،مکالمه،نوشتن،اشاره، وپخش رادیوئی. ارتباطات می تواند به یکی ازصورتهایمتقابل،یک طرفه،ارادییِاغیر ارادیباشد؛ همچنین می تواندشفاهییاغیر شفاهیباشد. به علاوه ارتباطات می توانددرون فردیومیان فردیباشد.


تعریف ارتباطات


/ 0 نظر / 237 بازدید