دیوید هیوم

دیوید هیوم

او اسکاتلندی بود. در عصر روشنگری معاصر با اندیشمندان فرانسوی چون ولتر وروسو بود

اثر عمده ی اوبود. A treatise on human nature

در28 سالگی آن را نوشت ومدعی بود در 15 سالگی این کتاب به اندیشه ی او رسیده است.

او سخت در اندیشه ی شیوه ی زندگی وپرورش کودکان – شهر وندان نوپای جهان بود

او خواست کلیه ی مفاهیم وساختار های فکری در هم برهمی که جماعت فیلسوف از خود در آورده بودند سامان بخشد

او بازگشت به تجربه ی آنی از جهان را مد نظر قرار داد

هیوم معتقد بود هیچ فیلسوفی (هرگز نخواهد توانست مارا به ورای تجربه های روزانه ببرد- یا قواعدی مغایر تاملات حیات روزانه برای سلوک ورفتار در اختیار ما قرار دهد)

سخن معروف هیوم

هر وقت کتابی در دست می گیریم باید بپرسیم

آیا دارای هیچ گونه استدلال نظری درباره ی کمیت یا عدد است ؟خیر

آیا دارای هیچ گونه استدلال تجربی درباره ی امور واقع وهستی است ؟ خیر

پس آن را به آتش بسپار که چیزی ندارد مگر اوهام وفلسفه

او بشر را صاحب دو نوع ادراک می دانست

تاثرات –احساس آنی هستی خارجی

تصورات—یاداوری این احساس ها

او می گفت فرایند فکری را باید از پی بیان نهاد

او به درک چگونگی تجربه دنیا از دید کودک پرداخت

به تجزیه وتحلیل تصورات پرداخت تصور مرکب از چه تصورات بسیطی به وجود می آیند

مثال تصور فرشته در ذهن انسانی روشنگر مطلبی هویدا از دوگانگی درک ناچیز انسانیمان از تصورات در ذهنمان است

او در تحلیل تصور فرشته می گوید

دوتصور 1.انسان

           2.بال

تصوری مرکب از دوچیز که در جهان تجربه کرده ایم هم انسان وهم بال را دیده ایم وتصوری مرکب ساخته ایم .پس این خطای ذهن است تاثرات ما سازندهی تصوراتی شده اند که عقیم اند ولی در باور انسان حیات یافته اند

نمونه ی آن را در ادبیات خودمان با تصاویری از سیمرغ وققنوس ودیگر واژه به ذهن ساخته که در باور کودکی مان حقیقی امده اند نمی بینیم

اگر کمی تامل کنیم هیوم را شریف ونازنین می بینیم گرچه حکومت افراد عام همیشه در مقابل چنین پندارها ی روشن با دهن کجی مسخ نابودی سراید

منیت از نظر او

زنجیره ی درازی است از تاثر های ساده

انبوه یا مجمو عه ی از ادراکهای متعدد که با سرعت باور نکردنی یکی پس از دیگری می ایند وپیوسته در تغییر وحرکتند

/ 0 نظر / 41 بازدید